foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
4
foto1
5

+380545751369
vp-selrad@ukr.net
КонтактиПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Великописарівської

селищної ради восьмого скликання

 

І. Основні принципи організації та роботи постійних комісій,

порядок їх утворення

 

 1. Організація і робота постійних комісій селищної ради здійснюється на підставі Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, регламенту роботи Великописарівської селищної ради і цього положення.
 2. У відповідності із Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада обирає з числа її депутатів постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням ради, її виконавчого комітету.
 3. Основними завданнями постійних комісій селищної ради є : розробка пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради; підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради; розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, висновки з цих питань; сприяння державним органам та організаціям, а також депутатам ради в їх роботі по виконанню рішень обласної, районної і селищної рад;  сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях селищної ради і засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності селищної ради як органу державної влади на селі та вирішенню питань територіальної громади.

 1. Постійні комісії селищної ради обираються на сесії новоствореної ради на строк повноважень.
 2. Перелік постійних комісій затверджується рішенням селищної ради, виходячи із основних напрямків роботи ради та місцевих умов.

 Впродовж строку повноважень селищної ради може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни в персональний склад, обирати голів комісій.

 1. Селищна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради. Депутат селищної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працює в ній на громадських засадах.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар селищної ради.

Заяву депутата про включення у склад або про вихід із складу постійної комісії розглядає чергова сесія селищної ради.

 1. Постійні комісії селищної ради відкритим голосуванням обирають секретаря комісії.

З огляду на малочисельний склад постійних комісій, селищна рада вирішила не обирати заступника голови комісії. Його функції доручаються виконувати секретарю.

 1. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 2. Постійні комісії проводять свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань.

Постійні комісії будують свою роботу у співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами місцевого самоврядування. При виробленні рішень постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

 1. Постійні комісії координують свою діяльність з комісіями районної ради.

ІІ .ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Постійні комісії селищної ради:

 1. Вивчають і готують за дорученням ради, або за власною ініціативою питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 2. Попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіт про виконання програм і бюджету, готують по них висновки.
 3. Перевіряють виконання рішень ради, контролюють в межах повноважень ради дотримання законодавства.
 4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.
 5. Вивчають за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради, або за власною ініціативою, діяльність підзвітних і підконтрольних рад та виконуючому комітету органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, в необхідних випадках – на розгляд ради, або виконавчого комітету.
 6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.
 7. Входять з пропозиціями в раду, або селищного голови про винесення на попереднє обговорення громадян за місцем проживання чи в трудових колективах найбільш важливих питань місцевого значення.

 

ІІІ.  ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЙ

 

 1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.
 2. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості і спеціалістів.
 3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та порядку, визначеному Законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляються комісії у встановлений ними строк. У випадку не розгляду рекомендації постійних комісій, вони можуть звернутися у раду з пропозицією про притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб.
 5. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.
 6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у підготовці і обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданні комісії.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може внести їх на розгляд ради.

 1. Члени постійних комісій на час засідань комісії, а також для виконання доручень, звільняються від виконання виробничих, або службових обов’язків.

 

ІV. ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

 1. Постійні комісії селищної ради працюють у відповідності з піврічними планами робіт, затвердженими на їх засіданнях, виходячи з плану роботи селищної ради.
 2. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності.

Голова комісії, або за його дорученням секретар не пізніше, як за три дні до призначеного строку доводить до відома членів комісії та запрошених про день, час, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

 1. В засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату селищної та районної ради.
 2. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

 1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. У випадку неможливості прибути на засідання, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
 2. Всі питання в постійній комісії вирішуються більшістю голосів від загального складу членів комісії.

При проведенні засідань рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

 1. Голова постійної комісії:

Скликає і веде засідання комісії;

Дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об’єднань, трудових колективів, органів самоорганізацій населення, спеціалістів;

Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

Інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

Інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та розгляду її рекомендацій посадовими особами.

    На спільному засіданні комісії головує, за погодженням, один із голів цих комісій.

 У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

 1. Секретар комісії:

повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання, веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;

стежить за своєчасним направленням виконавцям рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповіді, виконує інші доручення комісії.

 1. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

 

1.Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:

Готує висновки з питань, пов’язаних з захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або дострокове припинення повноважень депутата.

Готує за дорученням ради, або селищного голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики.

Готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її органів.

Заслуховує депутатів, що порушують регламент роботи селищної ради, Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Комісія може приймати у відношенні до депутата такі заходи впливу: зробити зауваження на закритому засіданні, оголосити на сесії селищної ради факти порушень депутатом моральних норм.

Здійснює контроль за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надає особам, на яких поширюється дія Закону України « Про запобігання корупції» (селищний голова, секретар селищної ради, депутати селищної ради) консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Приймає участь у розробці і реалізації заходів по забезпеченню законності, охорони правопорядку, прав,свобод та законності інтересів громадян.

2.Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

Попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного розвитку, бюджету, а також звіти про їх виконання.

Здійснює контроль за виконанням планів та програм.

Проводить роботу по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету, використання вільних бюджетних коштів.

Контролює надходження до бюджету, в тому числі за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду самооподаткування.

За дорученням ради комісія може розглядати і інші питання.

3.Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:

Комісія бере участь у підготовці питань землекористування та вивчення форм власності, які знаходяться в компетенції селищної ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи.

Розробляє перспективні плани охорони навколишнього середовища.

Члени комісії беруть участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва та реконструкції об’єктів.

Здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства.

Готує питання на пленарні засідання селищної ради про діяльність сільгосппідприємств, індивідуальних господарств, сприяє розвитку аграрного сектору на селі.

За дорученням ради комісія може розглядати і  інші питання

4.Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту:

Розглядає та погоджує подання виконавчого комітету селищної ради по управлінню комунальною власністю ради та її створення / розширення.

Розглядає та вносить пропозиції щодо створення / розширення та вдосконалення роботи підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку та будівництва.

Розглядає та вносить пропозиції щодо організації благоустрою населених пунктів ради.

Розглядає та вносить пропозиції з питань звернень за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Розглядає програми приватизації об'єктів спільної комунальної власності, питання про продаж, передачу в оренду, або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальної громади і перебувають в управлінні селищної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку і виносить їх на розгляд селищної ради.

 5.Комісія з  питань соціального і культурного розвитку та спорту

Вивчає та вносить пропозиції за виконанням планів та програм соціально-культурного розвитку, видатків бюджету на ці цілі.

Аналізує стан освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, вносить пропозиції по подальшому покращенню та розвитку галузей, зміцненню їх матеріальної бази.

Бере участь у розробці програм розвитку спорту та фізичної культури.

Вносить пропозиції по підвищенню ролі культурно-освітніх закладів у естетичному вихованні і удосконаленні організації дозвілля населення.

Бере участь у розробці заходів по створенню належних умов праці жінок.

Аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції по покращенню їх обслуговування.

Готує висновки по соціальному обслуговуванню вдома одиноких непрацездатних громадян похилого віку.

Розглядає та виносить пропозиції щодо звернень з питань дотримання законності. Вивчає проекти рішень селищної ради, нормативно – правового характеру і готує висновки та пропозиції.

 Copyright © 2023 Copyright Великописарівська селищна рада Rights Reserved.